Privacy

Privacy verklaring Lam Toegangstechniek:
Wij zijn als Lam Toegangstechniek verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft en hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens: administratie@lamtoegangstechniek.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Lam Toegangstechniek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om u een offerte te kunnen uitbrengen en deze aan u te mailen of sturen.
  • Om u te kunnen bezoeken i.v.m. het uitvoeren van onze werkzaamheden.
  • Om u een factuur te kunnen sturen of mailen.
  • U vragen te kunnen beantwoorden.


Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en zullen we deze opslaan en verwerken:
- Persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken: Om u te kunnen registreren als klant vragen wij als u een nieuwe klant bent om uw contactgegevens. Dit betreft de volgende gegevens; voornaam, voorletters, eventuele titulatuur, eventueel tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer.

We gebruiken de verstrekte gegevens alleen voor het uitvoeren van de hierboven beschrevendoeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens tenminste zeven jaar in onze administratie na het versturen van de laatste factuur aan u. Lam Toegangstechniek bewaart uw persoonsgegevens in de administratie totdat u ons per mail verzoekt uw persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan alleen nadat de termijn van zeven jaar is verstreken na het verzenden van de laatste factuur aan u.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Lam Toegangstechniek kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Opgemaakt op 11 mei 2018